Regulamin serwisu Okoń

§1 Słownik

1.  Portal interntowy Okoń („Portal”)- strona internetowa pod adresem URL
www.eokon.pl (i pod każdym adresem, który go zastąpi), wraz ze wszystkimi jej
podstronami.
2.  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się i korzysta z
Portalu internetowego Okoń. 

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu,
do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§3 Zasady korzystania z Portalu internetowego Okoń
1.  Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla Użytkowników
posiadających kartę wędkarską. Użytkownikiem może być zarówno członek jednego z
okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego, jak również osoba niezrzeszona w
Polskim Związku Wędkarskim. 
2.  Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania
i tolerancji.
3.  Korzystanie z Portalu jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika w
Portalu, przy użyciu loginu i hasła. Użytkownik, który pierwszy raz korzysta z
Portalu musi dokonać swojej rejestracji. W tym celu należy wybrać zakładkę
„zarejestruj się” i postępować zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.
4.  Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do
swojego konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem
się loginem i hasłem do danego konta w Portalu jest Użytkownik. 
5.  Nie jest dozwolone dodawanie artykułów, informacji, ogłoszeń, które nie
są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności: 
a)  przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b)  zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7
października 1999r.),
c)  obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
d)  obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu
cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
e)  propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
f)  propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g)  zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby
(art. 23 Kodeksu cywilnego),
h)   zawierają treści pornograficzne.
6.  Portal zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia treści
niezgodnych z prawem.
7.  Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez
Użytkownika bez zgody Redakcji Portalu są natychmiast usuwane.
8.  Dodawane przez Użytkowników ogłoszenia oraz zdjęcia są moderowane przez
Administratorów.
9.  Wszystkie opinie umieszczane są opiniami ich autorów (Użytkowników).
Treści te nie są opiniami Portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich
treść.
§4 Rejestracja, Użytkownicy oraz likwidacja konta
1.  Rejestracja w Portalu jest darmowa. Rejestracja jest możliwa wyłącznie po
zaakceptowaniu, bez zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu. 
2.  Użytkownik dodając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane
przez niego dane są prawdziwe.
3.  Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania
przyczyny.
4.  Każdy Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować konto w Portalu. W tym
celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontaktowy serwis@eokon.pl.
5.  Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania artykułów wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
6.  Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe
otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adresy
rzeczywiste lub/i elektroniczne.
§5 Ochrona danych osobowych
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
związanych z korzystaniem z niniejszego Portalu, w tym na wprowadzenie jego
danych do Bazy danych, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami,
Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa przewidziane w ustawie z dnia 29.
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami, tym prawo do zmiany danych
§6 Postanowienia końcowe
1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2012r. i
obowiązuje do jego odwołania. Zmiany Regulaminu są publikowane w miejscu
publikacji Regulaminu i obowiązują od dnia ich upublicznienia.
3.  Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Copyright   

SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA POŁÓW RYB

Spis treści:
§1 Definicje
§2 Wymogi techniczne
§3 Zakup zezwolenia
§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy
§5 Reklamacje
§6 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

PZW- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu z siedzibą, przy ul. Wojska Polskiego 15 , 22-400  Zamość.

Serwis - internetowy serwis usługowy prowadzony przez PZW, w którym Kupujący może dokonać Transakcji,
Kupujący - osoba dokonująca zakupu zezwolenia na połów ryb na terenie danego PZW za pośrednictwem Serwisu, spełniająca wymogi Regulaminu dotyczącego zasad połowu ryb na terenach podległych danemu PZW, 
Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży zezwolenia na połów ryb zawarta za pośrednictwem Serwisu, z tytułu której następuje Płatność,
Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz PZW świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay: e-przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, dostępną w Serwisie.
Dotpay- podmiot, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione zezwolenia na połów ryb.

§2 WYMOGI TECHNICZNE

1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest:
1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
2) spełnienie następujących wymagań technicznych dla sprzętu informatycznego:
2.a) dostęp do sieci Internet,
2.b) zainstalowanie w systemie przeglądarka 
2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

§3 ZAKUP ZEZWOLENIA

1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych zasad sprzedaży on-line zezwoleń na połów ryb w okręgach PZW.
2. Serwis dostępny jest pod adresem www.pzwzamosc.eokon.pl
3. Zakup zezwolenia jest możliwy po zalogowaniu się Kupującego w Serwisie, przy użyciu loginu i hasła. Kupujący, który pierwszy raz korzysta z Serwisu musi dokonać swojej rejestracji. W tym celu należy wybrać zakładkę „zarejestruj się” i postępować zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.
4. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Kupujący.  
5. Kupujący może dokonać zakupu następujących rodzajów zezwoleń (tzw. e-zezwolenia): jednodniowe, trzydniowe, siedmiodniowe, czternastodniowe i roczne dla zrzeszonych, niezrzeszonych i cudzoziemców.
6. Do zakupu e-zezwolenia na połów ryb konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem połowu ryb dostępnym w PZW, na terenie działania którego obowiązywać będzie-zezwolenie.
7. Zakupione i wydrukowane e-zezwolenie jest ważne:
1) dla członków PZW wraz z kartą wędkarska i legitymacją członkowską.
2)  dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z kartą wędkarską.
3) dla cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o rybactwie śródlądowym bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
8. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line, zgodnie z poniższym Regulaminem. Kupujący, w celu dokonania płatności wybiera formę płatności dostępną w Serwisie.
9. Rozliczenia Transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.
10. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system Dotpay dostępne jest na stronie www tuż po dokonaniu płatności. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Moje płatności]. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie, w zakładce [Moje zezwolenia], znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia.
11. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe Kupującego mogą być zmienione po osobistym kontakcie w danym PZW, na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie.

§4 ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie przez Kupującego płatności on-line za e-zezwolenie, po uzyskaniu przez PZW  potwierdzenia przez Dotpay o dokonaniu płatności.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest imienne e-zezwolenie, udostępnione w formacie PDF. 
3. E –zezwolenie zawiera następujące dane:
1) Imię i nazwisko, adress
2) Numer karty wedkarskiej
3) Numer zezwolenia
4. W przypadku stwierdzenia przez dane PZW, że Kupujący narusza postanowienia  Regulaminu połowu ryb ma prawo do wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie zostanie przekazane Kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Od momentu złożenia oświadczenia Kupujący traci prawo do połowu ryb na danym terenie, a e-zezwolenie traci ważność.

§5 REKLAMACJE

1. W przypadku gdy:
a.  e-zezwolenie zawiera błędy, jest niekompletne bądź zawiera wady uniemożliwiające korzystanie z e-zezwolenia, 
b. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z Serwisu lub dokonania zakupu e-zezwolenia
Kupujący ma prawo zgłosić do PZW reklamację.
3. Reklamację zgłasza się na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust.1.
4. PZW rozpatruje ostatecznie reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Kupującego o podjętej decyzji.
5. PZW ma prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, która wpłynęła po terminie.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres eokon-serwis@eokon.pl 
2. Warunkiem skorzystania z niniejszego Serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. PZW jest upoważnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.
4. PZW zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży e-zezwoleń, w poszczególnych okręgach, jak również na całym obszarze działania PZW.
5. PZW zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu ze względów technicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
7.  Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
8.  Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby danego okręgu PZW, na terenie którego obowiązywało e-zezwolenie.
9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez dane PZW (PZW na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie) na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, w tym na wprowadzenie jego danych do Bazy danych PZW, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Kupującemu przysługują wszystkie prawa przewidziane w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami,  tym prawo do zmiany danych.    

 

 

Strona używa ciasteczek.Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Zalogowanie do strony eokon.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu
danych osobowych w celu sprawnej obsługi serwisu. 
W zakładce Klauzula informacyjna dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.

 


ok